Kiedy praca w ogrodzie wymaga posiadania uprawnień budowlanych?

Piękny ogród to wizytówka każdego domu. Zielone trawniki, piękne kwiaty czy zadbane drzewa i krzewy budzą podziw w oczach gości, sąsiadów i całego otoczenia. Właściciele zadbanych ogrodów czują się tu dobrze i komfortowo. Taki ogród to ciężka praca, wymagająca systematycznych zabiegów pielęgnacyjnych. Czy wykonywanie prac w ogrodzie wymaga posiadania uprawnień budowlanych?

 

Uprawnienia Budowlane

Uprawnienia Budowlane a prace ogrodowe

Czym są uprawnienia budowlane?

Uprawnienia budowlane to dokument wydawany w celu potwierdzenia kwalifikacji zawodowych osobom pełniącym samodzielne funkcje techniczne w budownictwie. Uprawnienia wydawane są w 11 specjalnościach, wśród nich między innymi specjalność konstrukcyjno-budowlana, architektoniczna, elektryczna, sanitarna, kolejowa, drogowa i inne. Dla każdej z tych specjalności możliwe jest zdobycie uprawnień do projektowania, kierowania robotami budowlanymi lub do projektowania i kierowania robotami łącznie. Uprawnienia budowlane wydawane są więc przede wszystkim dla projektantów, kierowników budów oraz inspektorów nadzoru inwestorskiego.

W celu uzyskania uprawnień budowlanych należy uzyskać pozytywny wynik egzaminu przeprowadzanego prze Izbę Architektów Rzeczypospolitej Polskiej w przypadku uprawnień architektonicznych oraz przez Polską Izbę Inżynierów Budownictwa w przypadku pozostałych specjalności. Do egzaminu kwalifikują się osoby, które mają wykształcenie kierunkowe oraz odbyły praktykę na budowie lub / i w biurze projektowym. Egzamin przeprowadzany jest tylko dwa razy w roku. Izby przed każdą sesją egzaminacyjną podają dokładny termin i godzinę. Egzamin składa się z części pisemnej i ustnej. Część pisemna to test, gdzie tylko jedna odpowiedź jest poprawna. Ilość pytań zależy od specjalności i rodzaju uprawnień i waha się pomiędzy 45 a 90 pytań. Wynik pozytywny otrzymują osoby które odpowiedziały poprawnie na co najmniej 75% pytań.

Do egzaminu należy się dobrze przygotować, gdyż nie jest on najłatwiejszy. Pytania pojawiające się na testowej karcie egzaminacyjnej oraz na wylosowanej karcie egzaminu ustnego są bardzo szczegółowe. Poruszane kwestie dotyczą zarówno przepisów prawa jak i wiedzy praktycznej. W kompleksowym przygotowaniu do egzaminu pomaga portal www.uprawnienia-budowlane.com firmy Invest Construction. Na stronie znajdziesz materiały przygotowujące zarówno do egzaminu pisemnego jak i ustnego. Programy z pytaniami, które pojawią się na egzaminie znajdziesz są na stronie: https://uprawnienia-budowlane.com/program-uprawnienia-budowlane/

 

Program Uprawnienia Budowlane do nauki na egzamin

Program Uprawnienia Budowlane do nauki na egzamin

 

Jakie prace ogrodowe wymagają posiadania uprawnień budowlanych?

Generalnie prace ogrodowe nie wymagają posiadania uprawnień. Uprawnienia budowlane są wymagane dla większych założeń budowlanych, tych które potrzebują uzyskania pozwolenia na budowę. Prace związane z nasadzeniami i utrzymaniem zieleni mogą być prowadzone bez uprawnień budowlanych. Roboty wymagające pozwolenia na budowę wykonywane są na podstawie projektu budowlanego, przygotowanego przez osobę posiadającą uprawnienia projektowe. Wykonanie tych robót natomiast nadzoruje kierownik budowy posiadający uprawnienia do kierowania robotami budowalnymi.

Obiekty, które wymagają pozwolenia na budowę lub zgłoszenia wytypowane są w Prawie budowlanym. Wśród nich znajdują się altany ogrodowe o powierzchni zabudowy powyżej 35 m2. W przypadku basenów i stawów graniczną wartością powierzchni jest 50m2. Zbiorniki wodne wymagają dodatkowo uzgodnień wodno-prawnych. Również ogrodzenie o wysokości powyżej 2,20m wymaga zgłoszenia prac właściwemu organowi.

Warto zauważyć, że prace związane z utwardzeniem gruntu na terenie własnej działki nie wymagają pozwolenia ani zgłoszenia. Należy tu jednak zachować określone proporcje terenu biologicznie czynnego, czyli terenu zielonego w stosunku do powierzchni utwardzonej. W przypadku, gdy teren należy do kilku współwłaścicieli utwardzenie takie wymaga uzyskania ich zgody. Utwardzenie terenu należy wykonywać w taki sposób, aby zapewnić prawidłowy odpływ wody. Jeśli woda nie będzie mogła swobodnie odpłynąć na teren nieutwardzony to może spowodować degradację materiału zastosowanego do utwardzenia, a użytkowanie takiej powierzchni nie będzie komfortowe. W tym przypadku ważna jest wiedza i doświadczenie firmy je wykonującej. Poza utwardzeniem terenu nie wymaga również zgłoszenia i pozwolenia na budowę ustawienie we własnym ogrodzie obiektów małej architektury. Należą do nich np. fontanna, huśtawki, piaskownice, figury, wodotryski czy śmietniki. Również grill ogrodowy zalicza się do tej kategorii, więc możliwe jest jego wykonanie bez pozwoleń i uzgodnień.

www.uprawnienia-budowlane.com

Dodaj komentarz

Instagram